Online счетоводство

Тъй като ежедневието е все по-натоварено, изискванията на администрацията все повече, винаги има вероятност срокове да бъдат пропуснати, а санкциите за това са големи. И понеже знаем колко време отнема да отидете до офиса на обслужващата Ви счетоводна кантора, за да подпишете поредния документ и да го представите пред съответната институция, ние предлагаме нещо различно от познатото ви досега счетоводство - online счетоводство.

Какво е online счетоводство?

отвори

Това е начин на комуникация на счетоводна кантора с клиентите, както и с държавната администрация почти изцяло по електронен път. Ние разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Нашите клиенти нямат задължение да посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. На фирмения електронен адрес всички клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.

За кого е предназначено online счетоводството?

отвори

За ВСИЧКИ. Няма значение дали вашия офис се намира непосредствено до нашия, или сте в другия край на града или дори в другия край на България. Ние обслужваме фирми от цялата страна. Клиентът трябва само да избере как да ни предостави първичната документация - на място в нашия офис, по куриер или като сканира документите и ги изпрати на office@a-konsult.com. Оттук нататък всичко е лесно - ние изготвяме всичко необходимо и го изпращаме в електронен вид в удобни за клиента файлови формати, а цялата информация, която трябва да се представи пред администрацията изпращаме по електронен път, с електронен подпис.

Какви услуги можете да ползвате, посредством online счетоводството?

отвори
  • Да използвате нашите електронни сертификати за комуникация с държавната администрация като подаваме всички документи от Ваше име, по електронен път - Справки-декларации по ЗДДС, декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62, ал.4 КТ, годишни данъчни декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.
  • Да издаваме фактури от ваше име и да ви ги изпращаме по електронната поща в удобен .pdf формат.
  • Да депозирате искания, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; ние ще оформим необходимите документи, ще ги заверим в НАП и ще ви ги изпратим на електронната ви поща.
  • Ще изготвим всички необходими документи във връзка със сключване на трудови договори, договори за управление и контрол и граждански договори, анекси към такива договори; документи във връзка с прекратяване на трудови договори - заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, удостоверения и др. Всички документи ще се изпратят на Вашата електронна поща - Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате и да ги връчите на работника.
  • Да депозирате искания за издаване на документи, свързани с персонала - служебни бележки, удостоверения и други, както и да ги получавате на електронната си поща.
  • Да използвате нашия офис за кореспондеция с различни институции; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или електронна поща.
  • Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща.
  • Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашата електронна поща за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка - ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки.
  • Електронно банкиране - много удобен начин за работа с банката, спестявате си ходенето до банковия клон , чакането на опашки и не на последно място - таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.