Администриране на персонала / ЛС и ТРЗ/

Ние Ви предлагаме цялостно администриране на персонала, което включва създаване и поддържане на лични досиета на работниците и служителите, изготвяне на служебни бележки и удостоверения, изготвяне на ведомости и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите съвети при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Услугите, които извършваме месечно за нашите клиенти са:

 • Консултации относно формата на наемане на персонала
 • Изготвяне на трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление)
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори и допълнителни споразумения
 • Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати
 • Изготвяне на документи по прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране
 • Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения
 • Изготвяне на документи за пенсиониране
 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски
 • Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП
 • Поддържане на лични досиета на персонала
 • Консултации по конкретни казуси