Абонаментно счетоводно обслужване

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства. Вашите разходи ще намалеят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.

Счетоводство

отвори
 • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка)
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС
 • Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път
 • Отчитане на материалните запаси
 • Следене на складова наличност
 • Консултации по счетоводни въпроси
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи

Личен състав и ТРЗ

отвори
 • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП
 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения
 • Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета
 • Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустановените срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя
 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя
 • Консултации по трудовo-правни и осигурителни казуси

Данъци

отвори
 • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации
 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета
 • Попълване и подаване на данъчни декларации
 • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии
 • Данъчни консултации

Годишно приключване

отвори
 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения
 • Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път
 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП
 • Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.